قیمت هر کیلوگرم

140000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۶۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۳۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۰۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۸۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۵۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۲۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۹۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۶۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۴۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۱۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۸۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۵۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۲۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۷۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۴۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۱۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۸۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۶۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۳۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۰۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۷۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۴۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۲۰۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)