قیمت هر کیلوگرم

170000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۹۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۵۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۲۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۵۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۲۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۸۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۵۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۸۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۵۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۱۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۸۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۱۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۸۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۴۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۱۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۸۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۴۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۱۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۷۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۴۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۱۰۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)