قیمت هر کیلوگرم

210000تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۳۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۷۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۱۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۵۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۹۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۴۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۸۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۲۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۶۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۰۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۹۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۳۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۷۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۱۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۰۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۴۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۸۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۵,۱۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۵,۵۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۵,۹۶۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)