قیمت هر کیلوگرم

149000تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۷۲۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۳۲۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۰۲۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۴۳۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۱۳۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۸۳۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۵۳۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۲۳۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۹۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۶۴۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۳۴۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۰۴۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۷۴۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۴۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۱۵۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۸۵۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۵۵۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۲۵۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۹۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۶۶۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۳۶۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۰۶۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۷۶۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۴۷۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)