قیمت هر کیلوگرم

77000تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۵۴۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۸۵۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۶۹۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۳۹۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۲۳۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۰۸۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۹۲۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۷۷۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۶۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۴۶۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۳۱۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۱۵۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۰۰۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۸۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۶۹۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۵۴۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۳۸۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۲۳۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۰۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۲,۹۲۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۲,۷۷۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۲,۶۱۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۲,۴۶۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۲,۳۱۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)