دامکالا
شماره 657-15
گوسفند زنده 62.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 62.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,774,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 656-15
گوسفند زنده 62.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 62.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,744,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 683-15
گوسفند زنده 62.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 62.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,726,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 650-15
گوسفند زنده 61.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,714,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 645-15
گوسفند زنده 60.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 60.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,654,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 633-15
گوسفند زنده 59.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,594,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 630-15
گوسفند زنده 59.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,564,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 687-15
گوسفند زنده 59.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,546,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 621-15
گوسفند زنده 58.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,534,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 617-15
گوسفند زنده 58.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,504,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 607-15
گوسفند زنده 57.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,444,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 513-15
گوسفند زنده 56.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,414,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 426-15
گوسفند زنده 55.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,354,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 421-15
گوسفند زنده 55.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,324,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 659-15
گوسفند زنده 53.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,186,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 666-15
گوسفند زنده 52.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,156,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 662-15
گوسفند زنده 52.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,126,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 671-15
گوسفند زنده 51.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,066,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 949-15
گوسفند زنده 48.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 48.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,922,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 699-15
گوسفند زنده 47.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 47.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,862,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید