دامکالا
شماره 33-11
گوسفند زنده 64.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 64.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,220,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 968-09
گوسفند زنده 58.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,920,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 926-09
گوسفند زنده 57.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,860,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 952-09
گوسفند زنده 56.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,845,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 967-10
گوسفند زنده 56 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,800,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 520-09
گوسفند زنده 56 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,800,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 51-11
گوسفند زنده 54.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,740,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 21-11
گوسفند زنده 54.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,730,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 2-11
گوسفند زنده 54.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,720,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 34-11
گوسفند زنده 54.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,720,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 917-09
گوسفند زنده 54.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,715,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 40-11
گوسفند زنده 54.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,710,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 980-09
گوسفند زنده 53.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,680,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 916-09
گوسفند زنده 53.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,670,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 914-09
گوسفند زنده 53.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,660,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 949-09
گوسفند زنده 53.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,660,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 950-09
گوسفند زنده 53.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,655,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 902-09
گوسفند زنده 53 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,650,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 913-10
گوسفند زنده 52.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,635,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 4-11
گوسفند زنده 52.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,630,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید