دامکالا
گوسفند زنده 52.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 52.4 کیلو گرمی

 • شماره 674-08
 • قیمت 2,342,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 50.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 50.6 کیلو گرمی

 • شماره 654-08
 • قیمت 2,262,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 50.3 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 50.3 کیلو گرمی

 • شماره 661-08
 • قیمت 2,248,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 50.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.2 کیلو گرمی

 • شماره 513-07
 • قیمت 2,244,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 48.8 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 48.8 کیلو گرمی

 • شماره 510-07
 • قیمت 2,269,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 48.1 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 48.1 کیلو گرمی

 • شماره 673-08
 • قیمت 2,237,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.9 کیلو گرمی

 • شماره 511-07
 • قیمت 2,227,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.8 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 47.8 کیلو گرمی

 • شماره 517-07
 • قیمت 2,223,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.8 کیلو گرمی

 • شماره 958-10
 • قیمت 2,223,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 47.7 کیلو گرمی

 • شماره 662-08
 • قیمت 2,218,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.3 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 47.3 کیلو گرمی

 • شماره 504-07
 • قیمت 2,199,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 46.9 هر کیلوگرم  شال

گوسفند زنده 46.9 کیلو گرمی

 • شماره 516-07
 • قیمت 2,181,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 46.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 46.7 کیلو گرمی

 • شماره 655-08
 • قیمت 2,172,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 44.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44.6 کیلو گرمی

 • شماره 672-08
 • قیمت 2,101,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 44.5 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44.5 کیلو گرمی

 • شماره 653-08
 • قیمت 2,096,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 44.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44.4 کیلو گرمی

 • شماره 657-08
 • قیمت 2,091,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 44 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

 • شماره 677-08
 • قیمت 2,072,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 43.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 43.6 کیلو گرمی

 • شماره 647-08
 • قیمت 2,054,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 42.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 42.6 کیلو گرمی

 • شماره 658-08
 • قیمت 2,006,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 42.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 42.4 کیلو گرمی

 • شماره 656-08
 • قیمت 1,997,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید