دامکالا
شماره 573-14
گوسفند زنده 55.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 561-14
گوسفند زنده 54.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 584-14
گوسفند زنده 54.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 572-14
گوسفند زنده 51.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 577-14
گوسفند زنده 50.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 565-14
گوسفند زنده 48.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 585-14
گوسفند زنده 45.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 579-14
گوسفند زنده 44.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 587-14
گوسفند زنده 43.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 576-14
گوسفند زنده 43.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 589-14
گوسفند زنده 42.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 562-14
گوسفند زنده 41.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 580-14
گوسفند زنده 38.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 593-14
گوسفند زنده 37.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 551-14
گوسفند زنده 46.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 569-14
گوسفند زنده 41.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 574-14
گوسفند زنده 53.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 575-14
گوسفند زنده 30.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 30.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 594-14
گوسفند زنده 63.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 63.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 999-08
گوسفند زنده 0.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 0.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید