دامکالا
شماره 687-15
گوسفند زنده 40.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,314,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 645-15
گوسفند زنده 40.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,286,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 433-03
گوسفند زنده 32 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 435-03
گوسفند زنده 50.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 402-03
گوسفند زنده 53.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 406-03
گوسفند زنده 58.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 401-03
گوسفند زنده 55.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 447-03
گوسفند زنده 45.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 455-03
گوسفند زنده 44.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 420-05
گوسفند زنده 38.3 هر کیلوگرم  قزل

گوسفند زنده 38.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 450-03
گوسفند زنده 72.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 72.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 453-03
گوسفند زنده 67.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 67.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 448-03
گوسفند زنده 54.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 430-05
گوسفند زنده 53.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 414-03
گوسفند زنده 52.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 456-03
گوسفند زنده 59.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 419-03
گوسفند زنده 58.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 408-03
گوسفند زنده 55.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 409-03
گوسفند زنده 42.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 445-03
گوسفند زنده 57.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید