دامکالا
شماره 973-09
گوسفند زنده 47.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,460,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 24-11
گوسفند زنده 46.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,428,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 36-11
گوسفند زنده 46.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,423,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 11-11
گوسفند زنده 46.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,397,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 39-11
گوسفند زنده 45.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,387,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 3-11
گوسفند زنده 45.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,345,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 17-11
گوسفند زنده 45.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,345,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 1-11
گوسفند زنده 44.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,364,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 9-11
گوسفند زنده 44.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,359,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 26-11
گوسفند زنده 44 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,332,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 15-11
گوسفند زنده 43.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,295,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 19-11
گوسفند زنده 42.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,258,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 30-11
گوسفند زنده 41.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,178,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 23-11
گوسفند زنده 39.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,117,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 13-11
گوسفند زنده 38.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,079,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 16-11
گوسفند زنده 37.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,036,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 35-11
گوسفند زنده 37.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,020,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 37-11
گوسفند زنده 37.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,020,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 52-11
گوسفند زنده 36 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,944,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 38-11
گوسفند زنده 35.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,901,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید