دامکالا
شماره 578-14
گوسفند زنده 28.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 28.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,767,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 582-14
گوسفند زنده 27.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 27.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,705,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 593-14
گوسفند زنده 27.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 27.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,699,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 592-14
گوسفند زنده 26.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 26.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,643,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 590-14
گوسفند زنده 26.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 26.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,631,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 594-14
گوسفند زنده 25.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 25.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,600,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 586-14
گوسفند زنده 22.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 22.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,427,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 64,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 999-08
گوسفند زنده 2.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 2.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 265,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 102,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 433-03
گوسفند زنده 32 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 435-03
گوسفند زنده 50.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 402-03
گوسفند زنده 53.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 406-03
گوسفند زنده 58.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 401-03
گوسفند زنده 55.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 447-03
گوسفند زنده 45.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 455-03
گوسفند زنده 44.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 420-05
گوسفند زنده 38.3 هر کیلوگرم  قزل

گوسفند زنده 38.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 450-03
گوسفند زنده 72.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 72.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 453-03
گوسفند زنده 67.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 67.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 448-03
گوسفند زنده 54.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 430-05
گوسفند زنده 53.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید