دامکالا
گوسفند زنده 37.7 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 37.7 کیلو گرمی

 • شماره 505-07
 • قیمت 1,806,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 37.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.6 کیلو گرمی

 • شماره 919-10
 • قیمت 1,801,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 37 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37 کیلو گرمی

 • شماره 912-10
 • قیمت 1,772,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 37 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37 کیلو گرمی

 • شماره 915-10
 • قیمت 1,772,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 37 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37 کیلو گرمی

 • شماره 942-10
 • قیمت 1,772,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 36.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 36.7 کیلو گرمی

 • شماره 679-08
 • قیمت 1,758,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 36.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.6 کیلو گرمی

 • شماره 937-10
 • قیمت 1,753,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 36.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.3 کیلو گرمی

 • شماره 926-09
 • قیمت 1,739,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 36.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.2 کیلو گرمی

 • شماره 968-09
 • قیمت 1,734,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 36 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

 • شماره 969-10
 • قیمت 1,724,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 36 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

 • شماره 936-09
 • قیمت 1,724,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.8 کیلو گرمی

 • شماره 943-10
 • قیمت 1,715,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 35.7 کیلو گرمی

 • شماره 646-08
 • قیمت 1,710,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.7 کیلو گرمی

 • شماره 935-09
 • قیمت 1,710,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.7 کیلو گرمی

 • شماره 959-09
 • قیمت 1,710,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.7 کیلو گرمی

 • شماره 921-10
 • قیمت 1,710,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.6 کیلو گرمی

 • شماره 951-09
 • قیمت 1,705,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.6 کیلو گرمی

 • شماره 952-09
 • قیمت 1,705,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.4 کیلو گرمی

 • شماره 977-10
 • قیمت 1,696,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 35.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 35.4 کیلو گرمی

 • شماره 663-08
 • قیمت 1,696,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید