دامکالا
شماره 456-03
گوسفند زنده 59.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 419-03
گوسفند زنده 58.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 408-03
گوسفند زنده 55.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 409-03
گوسفند زنده 42.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 445-03
گوسفند زنده 57.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 413-03
گوسفند زنده 63.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 63.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 440-03
گوسفند زنده 51.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 614-05
گوسفند زنده 49.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 627-05
گوسفند زنده 48.7 هر کیلوگرم  قزل

گوسفند زنده 48.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 625-05
گوسفند زنده 46.5 هر کیلوگرم  شال

گوسفند زنده 46.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 639-05
گوسفند زنده 45.1 هر کیلوگرم  قزل

گوسفند زنده 45.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 431-03
گوسفند زنده 57.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 437-05
گوسفند زنده 57.3 هر کیلوگرم  قزل

گوسفند زنده 57.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 432-03
گوسفند زنده 53.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 442-03
گوسفند زنده 66.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 66.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 415-03
گوسفند زنده 61.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 446-03
گوسفند زنده 57.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 438-05
گوسفند زنده 51.4 هر کیلوگرم  قزل

گوسفند زنده 51.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 457-03
گوسفند زنده 56.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 407-03
گوسفند زنده 58 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید