دامکالا
شماره 938-10
گوسفند زنده 50.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 942-10
گوسفند زنده 50.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 678-08
گوسفند زنده 46.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 46.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 920-09
گوسفند زنده 53.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 959-09
گوسفند زنده 56.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 648-08
گوسفند زنده 54.3 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 54.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 935-09
گوسفند زنده 54 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 934-09
گوسفند زنده 53.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 953-10
گوسفند زنده 52.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 951-09
گوسفند زنده 52.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 904-09
گوسفند زنده 52.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 936-09
گوسفند زنده 52.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 966-09
گوسفند زنده 52.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 929-09
گوسفند زنده 50.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 943-10
گوسفند زنده 49.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 957-09
گوسفند زنده 45.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 32-11
گوسفند زنده 38.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 10-11
گوسفند زنده 43.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 33-11
گوسفند زنده 61.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 968-09
گوسفند زنده 58.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید