دامکالا
شماره 967-10
گوسفند زنده 53.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 914-09
گوسفند زنده 53.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 980-09
گوسفند زنده 53.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 913-10
گوسفند زنده 53.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 925-09
گوسفند زنده 52.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 901-09
گوسفند زنده 52.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 902-09
گوسفند زنده 52.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 918-09
گوسفند زنده 51.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 950-09
گوسفند زنده 51.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 955-09
گوسفند زنده 51.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 424-09
گوسفند زنده 51.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 667-09
گوسفند زنده 49.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 941-09
گوسفند زنده 49.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 956-09
گوسفند زنده 48.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 973-09
گوسفند زنده 48.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 12-11
گوسفند زنده 52.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 18-11
گوسفند زنده 56 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 36-11
گوسفند زنده 50.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 34-11
گوسفند زنده 57.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 29-11
گوسفند زنده 34.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 34.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید