دامکالا
شماره 657-15
گوسفند زنده 52.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,987,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 658-15
گوسفند زنده 52 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,964,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 418-15
گوسفند زنده 51.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,936,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 430-15
گوسفند زنده 51.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,913,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 683-15
گوسفند زنده 50.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,879,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 429-15
گوسفند زنده 49.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,844,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 659-15
گوسفند زنده 49.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,827,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 630-15
گوسفند زنده 48.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,765,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 617-15
گوسفند زنده 48 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,736,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 608-15
گوسفند زنده 47 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,679,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 513-15
گوسفند زنده 45.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,599,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 425-15
گوسفند زنده 45.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 45.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,576,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 688-15
گوسفند زنده 44.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,542,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 636-15
گوسفند زنده 44.1 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,514,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 641-15
گوسفند زنده 43.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 43.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,485,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 646-15
گوسفند زنده 43 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 43 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,451,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 699-15
گوسفند زنده 42.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 42.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,428,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 602-15
گوسفند زنده 42 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,394,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 666-15
گوسفند زنده 41.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,371,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 675-15
گوسفند زنده 41 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,337,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید