دامکالا
شماره 65-12
گوسفند زنده 38.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,272,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 585-14
گوسفند زنده 37.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,230,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 47-12
گوسفند زنده 37.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,207,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 599-14
گوسفند زنده 37.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,207,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 577-14
گوسفند زنده 37 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,183,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 569-14
گوسفند زنده 36.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,177,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 72-12
گوسفند زنده 36.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,165,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 551-14
گوسفند زنده 35.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,100,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 570-14
گوسفند زنده 35.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,100,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 81-12
گوسفند زنده 35.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,095,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 579-14
گوسفند زنده 35.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,077,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 78-12
گوسفند زنده 34.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 34.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,088,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 587-14
گوسفند زنده 33.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 33.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,022,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 576-14
گوسفند زنده 33.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 33.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,016,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 589-14
گوسفند زنده 32.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 32.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,956,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 581-14
گوسفند زنده 32.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 32.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,950,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 84-12
گوسفند زنده 32.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 32.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,944,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 75-12
گوسفند زنده 31.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 31.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,872,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 574-14
گوسفند زنده 31 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 31 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,860,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 580-14
گوسفند زنده 28.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 28.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,786,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید