دامکالا
شماره 955-09
گوسفند زنده 52.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,610,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 918-09
گوسفند زنده 52.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,605,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 7-11
گوسفند زنده 51.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,590,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 18-11
گوسفند زنده 51.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,590,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 8-11
گوسفند زنده 51.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,585,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 901-09
گوسفند زنده 51.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,580,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 939-09
گوسفند زنده 51.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,565,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 22-11
گوسفند زنده 51.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,555,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 941-09
گوسفند زنده 50.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,540,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 27-11
گوسفند زنده 50.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,515,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 925-09
گوسفند زنده 50.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,505,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 424-09
گوسفند زنده 50.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,505,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 50,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 25-11
گوسفند زنده 49.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,590,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 667-09
گوسفند زنده 49.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,553,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 14-11
گوسفند زنده 48.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,532,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 12-11
گوسفند زنده 48.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,517,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 20-11
گوسفند زنده 48.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,512,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 6-11
گوسفند زنده 47.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,491,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 956-09
گوسفند زنده 47.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,480,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 31-11
گوسفند زنده 47.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,465,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید