دامکالا
شماره 688-15
گوسفند زنده 47.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 47.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,832,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 646-15
گوسفند زنده 46.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 46.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,802,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 641-15
گوسفند زنده 46.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 46.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,772,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 636-15
گوسفند زنده 45.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 45.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,742,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 618-15
گوسفند زنده 45.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 45.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,712,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 615-15
گوسفند زنده 44.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,682,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 602-15
گوسفند زنده 44.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 44.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,652,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 427-15
گوسفند زنده 41.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,466,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 680-15
گوسفند زنده 40.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,406,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 430-15
گوسفند زنده 40.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,406,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 976-15
گوسفند زنده 39.1 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 39.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,346,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 675-15
گوسفند زنده 37.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,256,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 638-15
گوسفند زنده 37.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,226,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 946-15
گوسفند زنده 36.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,196,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 681-15
گوسفند زنده 36.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,166,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 433-03
گوسفند زنده 32 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 435-03
گوسفند زنده 50.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.8 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 402-03
گوسفند زنده 53.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 406-03
گوسفند زنده 58.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 401-03
گوسفند زنده 55.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید