دامکالا
گوسفند زنده 42.3 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 42.3 کیلو گرمی

 • شماره 671-08
 • قیمت 1,992,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 42 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

 • شماره 907-10
 • قیمت 1,978,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 41.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 41.9 کیلو گرمی

 • شماره 800-08
 • قیمت 1,973,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 41.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 41.7 کیلو گرمی

 • شماره 665-08
 • قیمت 1,964,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 41.2 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 41.2 کیلو گرمی

 • شماره 514-07
 • قیمت 1,941,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 41.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 41.2 کیلو گرمی

 • شماره 675-08
 • قیمت 1,941,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 40.9 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 40.9 کیلو گرمی

 • شماره 503-07
 • قیمت 1,926,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 40.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.9 کیلو گرمی

 • شماره 512-07
 • قیمت 1,926,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 40.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.8 کیلو گرمی

 • شماره 906-10
 • قیمت 1,922,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 40.3 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 40.3 کیلو گرمی

 • شماره 501-07
 • قیمت 1,898,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 40.3 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 40.3 کیلو گرمی

 • شماره 664-08
 • قیمت 1,898,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 40.1 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 40.1 کیلو گرمی

 • شماره 680-08
 • قیمت 1,889,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 40.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.1 کیلو گرمی

 • شماره 947-09
 • قیمت 1,889,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,100 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 39.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.5 کیلو گرمی

 • شماره 975-10
 • قیمت 1,892,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 39.3 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 39.3 کیلو گرمی

 • شماره 648-08
 • قیمت 1,882,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 39.3 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 39.3 کیلو گرمی

 • شماره 650-08
 • قیمت 1,882,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 38.7 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 38.7 کیلو گرمی

 • شماره 518-07
 • قیمت 1,854,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 38.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.6 کیلو گرمی

 • شماره 930-10
 • قیمت 1,849,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 38.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.2 کیلو گرمی

 • شماره 909-10
 • قیمت 1,830,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 38.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.2 کیلو گرمی

 • شماره 922-10
 • قیمت 1,830,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 47,900 تومان
خرید این گوسفند زنده

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید