دامکالا
شماره 55-12
گوسفند زنده 52.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 44-12
گوسفند زنده 51.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 58-12
گوسفند زنده 40.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 61-12
گوسفند زنده 52.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 71-12
گوسفند زنده 50.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 49-12
گوسفند زنده 34.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 34.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 70-12
گوسفند زنده 39.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 76-12
گوسفند زنده 52.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 42-12
گوسفند زنده 51 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 50-12
گوسفند زنده 40.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 92-13
گوسفند زنده 38.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 960-13
گوسفند زنده 37.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 59-12
گوسفند زنده 36.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 64-12
گوسفند زنده 51.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 54-12
گوسفند زنده 47.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 564-14
گوسفند زنده 43.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 69-12
گوسفند زنده 51.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 46-12
گوسفند زنده 48.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید