دامکالا
شماره 64-12
گوسفند زنده 51.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 54-12
گوسفند زنده 47.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 564-14
گوسفند زنده 43.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 69-12
گوسفند زنده 51.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 46-12
گوسفند زنده 48.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 72-12
گوسفند زنده 36.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 590-14
گوسفند زنده 26.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 26.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 588-14
گوسفند زنده 51.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.7 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 66-12
گوسفند زنده 49.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.6 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 68-12
گوسفند زنده 48.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 80-12
گوسفند زنده 46.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 41-12
گوسفند زنده 41.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.2 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 65-12
گوسفند زنده 39.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 47-12
گوسفند زنده 37.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 81-12
گوسفند زنده 36.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.4 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 78-12
گوسفند زنده 35.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.3 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 84-12
گوسفند زنده 33.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 33.5 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 75-12
گوسفند زنده 31.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 31.9 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 595-14
گوسفند زنده 56.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.1 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 583-14
گوسفند زنده 46 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

 • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید