دامکالا




گوسفند زنده 54.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 54.7 کیلو گرمی

 • شماره 674-08
 • قیمت 2,445,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 52.3 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 52.3 کیلو گرمی

 • شماره 654-08
 • قیمت 2,338,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 51.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 51.9 کیلو گرمی

 • شماره 661-08
 • قیمت 2,320,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 50.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 50.4 کیلو گرمی

 • شماره 673-08
 • قیمت 2,253,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 50.3 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 50.3 کیلو گرمی

 • شماره 510-07
 • قیمت 2,248,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 50.1 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 50.1 کیلو گرمی

 • شماره 662-08
 • قیمت 2,239,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 50 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

 • شماره 958-10
 • قیمت 2,235,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 44,700 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 49.2 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 49.2 کیلو گرمی

 • شماره 517-07
 • قیمت 2,288,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 48.7 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 48.7 کیلو گرمی

 • شماره 655-08
 • قیمت 2,265,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 48.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.6 کیلو گرمی

 • شماره 511-07
 • قیمت 2,260,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 48.5 هر کیلوگرم  عربی

گوسفند زنده 48.5 کیلو گرمی

 • شماره 504-07
 • قیمت 2,255,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.9 هر کیلوگرم  شال

گوسفند زنده 47.9 کیلو گرمی

 • شماره 516-07
 • قیمت 2,227,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.4 کیلو گرمی

 • شماره 915-10
 • قیمت 2,204,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.3 کیلو گرمی

 • شماره 906-10
 • قیمت 2,199,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 47.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.3 کیلو گرمی

 • شماره 907-10
 • قیمت 2,199,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 46.5 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 46.5 کیلو گرمی

 • شماره 677-08
 • قیمت 2,162,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 46.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.3 کیلو گرمی

 • شماره 942-10
 • قیمت 2,153,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 46.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.2 کیلو گرمی

 • شماره 974-10
 • قیمت 2,148,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده
گوسفند زنده 46 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

 • شماره 975-10
 • قیمت 2,139,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 46,500 تومان
خرید این گوسفند زنده

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید