دامکالا
شماره 595-14
گوسفند زنده 53.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,013,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 56,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 591-14
گوسفند زنده 50.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,845,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 56,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 588-14
گوسفند زنده 50.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,817,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 56,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 66-12
گوسفند زنده 47.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,730,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 95-13
گوسفند زنده 47.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,708,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 68-12
گوسفند زنده 47.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,696,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 80-12
گوسفند زنده 44.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,593,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 584-14
گوسفند زنده 44.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,575,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 583-14
گوسفند زنده 44.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,569,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 561-14
گوسفند زنده 44.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,564,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 566-14
گوسفند زنده 43.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,546,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 573-14
گوسفند زنده 42.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,477,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 596-14
گوسفند زنده 41.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,430,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 67-12
گوسفند زنده 41.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,395,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 572-14
گوسفند زنده 41.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,384,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 41-12
گوسفند زنده 40.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,349,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 575-14
گوسفند زنده 40 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,320,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 565-14
گوسفند زنده 39.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,336,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 567-14
گوسفند زنده 39.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,325,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 65-12
گوسفند زنده 38.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,277,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 59,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید