دامکالا
شماره 429-15
گوسفند زنده 65.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 65.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,776,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 421-15
گوسفند زنده 64.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 64.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,718,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 648-15
گوسفند زنده 62.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 62.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,631,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 659-15
گوسفند زنده 61.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,584,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 666-15
گوسفند زنده 61.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,555,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 671-15
گوسفند زنده 59.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,468,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 943-15
گوسفند زنده 56.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 56.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,300,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 699-15
گوسفند زنده 56.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 56.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,271,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 688-15
گوسفند زنده 55.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 55.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,242,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 646-15
گوسفند زنده 55.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 55.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,213,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 636-15
گوسفند زنده 54.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 54.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,155,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 618-15
گوسفند زنده 53.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 53.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,126,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 602-15
گوسفند زنده 52.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 52.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,068,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 635-15
گوسفند زنده 52.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,062,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 601-15
گوسفند زنده 52.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 52.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,039,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 428-15
گوسفند زنده 51.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 51.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,010,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 425-15
گوسفند زنده 51.4 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 51.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,981,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 427-15
گوسفند زنده 49.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,888,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 680-15
گوسفند زنده 48.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,830,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 430-15
گوسفند زنده 48.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,830,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 58,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید