دامکالا
شماره 976-15
گوسفند زنده 62.1 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 62.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,540,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 635-15
گوسفند زنده 61.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,528,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 671-15
گوسفند زنده 61.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,494,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 943-15
گوسفند زنده 60.8 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 60.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,466,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 638-15
گوسفند زنده 60.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 60.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,426,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 428-15
گوسفند زنده 59.9 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 59.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,414,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 946-15
گوسفند زنده 59.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,397,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 681-15
گوسفند زنده 59.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,369,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 949-15
گوسفند زنده 58.8 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 58.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,352,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 421-15
گوسفند زنده 58.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,340,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 601-15
گوسفند زنده 58.2 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 58.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,317,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 426-15
گوسفند زنده 57.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,289,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 621-15
گوسفند زنده 57.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,283,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 607-15
گوسفند زنده 57 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,249,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 650-15
گوسفند زنده 56.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,215,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 427-15
گوسفند زنده 55.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,186,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 662-15
گوسفند زنده 55.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,141,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 680-15
گوسفند زنده 54.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,084,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 615-15
گوسفند زنده 53.6 هر کیلوگرم  مهربان

گوسفند زنده 53.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,055,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 656-15
گوسفند زنده 52.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,015,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 57,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید