دامکالا
شماره 44-12
گوسفند زنده 51.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,621,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 51,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 61-12
گوسفند زنده 51.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,606,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 51,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 64-12
گوسفند زنده 48.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,532,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 76-12
گوسفند زنده 48.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,517,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 71-12
گوسفند زنده 47.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,486,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 42-12
گوسفند زنده 46.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,397,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 54-12
گوسفند زنده 44.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,343,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 67-12
گوسفند زنده 42 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,226,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 46-12
گوسفند زنده 41 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,173,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 69-12
گوسفند زنده 41 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,173,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 65-12
گوسفند زنده 39.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,155,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 80-12
گوسفند زنده 39.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,155,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 78-12
گوسفند زنده 39.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,149,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 58-12
گوسفند زنده 39.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,122,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 68-12
گوسفند زنده 38.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,068,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 66-12
گوسفند زنده 38.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,057,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 95-13
گوسفند زنده 38.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,057,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 59-12
گوسفند زنده 37.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,014,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 47-12
گوسفند زنده 37.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,003,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 41-12
گوسفند زنده 36.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,982,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید