دامکالا
شماره 657-15
گوسفند زنده 61.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,702,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 656-15
گوسفند زنده 61.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 61.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,672,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 683-15
گوسفند زنده 60.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 60.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,654,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 650-15
گوسفند زنده 60.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 60.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,642,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 648-15
گوسفند زنده 60.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 60.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,612,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 645-15
گوسفند زنده 59.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,582,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 633-15
گوسفند زنده 58.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,522,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 630-15
گوسفند زنده 58.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 58.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,492,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 687-15
گوسفند زنده 57.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,474,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 621-15
گوسفند زنده 57.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,462,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 617-15
گوسفند زنده 57.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,432,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 607-15
گوسفند زنده 56.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,372,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 513-15
گوسفند زنده 55.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,342,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 426-15
گوسفند زنده 54.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,282,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 421-15
گوسفند زنده 54.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,252,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 418-15
گوسفند زنده 53.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,222,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 659-15
گوسفند زنده 51.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,114,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 666-15
گوسفند زنده 51.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,084,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 662-15
گوسفند زنده 50.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,054,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 671-15
گوسفند زنده 49.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,994,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 60,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید