دامکالا
شماره 45-12
گوسفند زنده 51.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,611,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 51,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 294-13
گوسفند زنده 50.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,560,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 51,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 44-12
گوسفند زنده 49.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,590,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 55-12
گوسفند زنده 49.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,569,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 61-12
گوسفند زنده 49.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,558,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 64-12
گوسفند زنده 47.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,475,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 76-12
گوسفند زنده 46.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,418,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 71-12
گوسفند زنده 45.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,371,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 52,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 42-12
گوسفند زنده 44.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,369,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 43-12
گوسفند زنده 43.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,306,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 54-12
گوسفند زنده 42 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,226,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 69-12
گوسفند زنده 40 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,120,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 53,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 46-12
گوسفند زنده 39.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,155,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 67-12
گوسفند زنده 39.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,138,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 65-12
گوسفند زنده 38 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,052,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 80-12
گوسفند زنده 38 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,052,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 78-12
گوسفند زنده 37.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,047,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 58-12
گوسفند زنده 37.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,003,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 68-12
گوسفند زنده 37 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,998,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 66-12
گوسفند زنده 36.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 1,982,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 54,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید