دامکالا
شماره 591-14
گوسفند زنده 60.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 60.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,715,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 61,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 566-14
گوسفند زنده 51.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,168,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 561-14
گوسفند زنده 50.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,112,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 584-14
گوسفند زنده 50.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,106,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 573-14
گوسفند زنده 49.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,088,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 572-14
گوسفند زنده 47.2 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.2 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,926,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 575-14
گوسفند زنده 46.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,883,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 567-14
گوسفند زنده 45.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,840,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 62,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 565-14
گوسفند زنده 44.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,912,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 65,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 577-14
گوسفند زنده 44.5 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.5 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,893,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 65,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 569-14
گوسفند زنده 44.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,880,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 65,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 585-14
گوسفند زنده 42.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,750,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 65,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 551-14
گوسفند زنده 41.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,672,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 65,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 562-14
گوسفند زنده 40.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,626,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 65,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 579-14
گوسفند زنده 40.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,620,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 65,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 587-14
گوسفند زنده 39.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,640,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 67,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 576-14
گوسفند زنده 39.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,633,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 67,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 570-14
گوسفند زنده 38.8 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.8 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,600,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 67,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 581-14
گوسفند زنده 38.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,586,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 67,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 589-14
گوسفند زنده 38.3 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.3 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,566,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 67,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید