دامکالا
شماره 594-14
گوسفند زنده 59.7 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 59.7 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 4,179,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 70,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 687-15
گوسفند زنده 45.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 45.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,269,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 72,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 683-15
گوسفند زنده 44.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,368,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 680-15
گوسفند زنده 44.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 44.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,330,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 675-15
گوسفند زنده 43.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,293,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 671-15
گوسفند زنده 43.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 43.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,255,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 662-15
گوسفند زنده 42.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 42.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,180,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 659-15
گوسفند زنده 41.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 41.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,105,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 658-15
گوسفند زنده 40.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,068,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 657-15
گوسفند زنده 40.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 40.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,030,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 75,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 656-15
گوسفند زنده 39.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,112,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 650-15
گوسفند زنده 39.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 39.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,073,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 648-15
گوسفند زنده 38.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,034,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 645-15
گوسفند زنده 38.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 38.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,995,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 635-15
گوسفند زنده 37.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,956,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 633-15
گوسفند زنده 37.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 37.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,917,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 630-15
گوسفند زنده 36.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,878,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 621-15
گوسفند زنده 36.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 36.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,839,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 617-15
گوسفند زنده 35.9 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.9 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,800,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 608-15
گوسفند زنده 35.4 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 35.4 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 2,761,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 78,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید