دامکالا
شماره 687-15
گوسفند زنده 57.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 57.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,883,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 68,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 683-15
گوسفند زنده 56.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,849,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 68,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 680-15
گوسفند زنده 56.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 56.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,815,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 68,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 675-15
گوسفند زنده 55.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,781,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 68,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 671-15
گوسفند زنده 55.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 55.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,747,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 68,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 666-15
گوسفند زنده 54.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,767,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 662-15
گوسفند زنده 54.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 54.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,733,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 659-15
گوسفند زنده 53.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 53.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,664,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 658-15
گوسفند زنده 52.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,629,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 657-15
گوسفند زنده 52.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 52.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,595,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 656-15
گوسفند زنده 51.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,560,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 650-15
گوسفند زنده 51.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 51.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,526,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 648-15
گوسفند زنده 50.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,491,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 645-15
گوسفند زنده 50.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 50.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,457,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 69,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 633-15
گوسفند زنده 49.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 49.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,437,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 70,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 630-15
گوسفند زنده 48.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,402,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 70,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 621-15
گوسفند زنده 48.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 48.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,367,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 70,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 617-15
گوسفند زنده 47.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,332,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 70,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 608-15
گوسفند زنده 47.1 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 47.1 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,297,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 70,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
شماره 607-15
گوسفند زنده 46.6 هر کیلوگرم  افشار

گوسفند زنده 46.6 کیلو گرمی

 • قیمت امروز 3,262,000 تومان
 • هر کیلوگرم : 70,000 تومان
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید