قیمت هر کیلوگرم

178000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۵۲۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۳۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۱۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۹۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۷۶۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۶۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۶۹۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۹۶۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۲۵۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۱۸۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۷۴۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۴۰۸,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۰۵۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۸۱۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۴۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۳۹۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۶۱۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۵۴۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۸۳۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۴۷۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۱۷۲,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۱۰۴,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۰۳۶,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۳۲۴,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)