قیمت هر کیلوگرم

180000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۶۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۳۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۹۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۲۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۱۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۴۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۰۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۷۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۳۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۶۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۲۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۹۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۵۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۲۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۸۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۴۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۱۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۷۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۴۰۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)