قیمت هر کیلوگرم

220000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۶,۷۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۶,۲۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۵,۸۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۴,۹۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۴,۵۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۴,۰۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۶۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۷۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۳۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۴۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۵۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۱۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۶۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۲۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۸۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۳۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۹۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۴۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۰۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۶۰۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)